Storåsen borettslat

Styre og komiteer

Her finner du sittende styre og komiteer, samt info om styrets mandat.

 

 

Styreleder     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Nestleder/Regnskap/HMS Frank Herland Storåsen 100    
Bygg Erik. K. Wiik Storåsen 36    
Parkering/Storstuen Sandra T Malt Storåsen 6    
Dugnad Lene-Katrin Rasmussen Storåsen 126    
Styremedlem Merete Moberg      
Varamedlem Per Blikra      

 

 

Fakta om styret

Laget skal ha et styre som skal bestå av en leder + 4 andre medlemmer med to varamedlemmer. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første driftsår.

 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

 

Boligbyggelaget har rett til å oppnevne ett styremedlem. Ellers velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog lov om borettslag § 8, annet ledd. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer.


Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for vedtaket.

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har samtykket:

 

  • Ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten.
  • Gjennomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i § 1, tredje ledd når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 % av den årlige husleie.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer, jf brl § 44.

 


 

Free Joomla templates by Ltheme