Storåsen borettslat

Parkeringsbestemmelser

PARKERINGSBESTEMMELSER 
FOR STORÅSEN BORETTSLAG

Parkeringsbestemmelsene er vedtatt på styremøte 6. november 2013, etter mandat fra borettslagets vedtekter pkt. 12-2:

«Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets eiendom. I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til regulering, sørger styret for å innhente tillatelse. Styret skal også sørge for de nødvendige skilter og materiell til regulering.

Ingen må foreta parkering eller bruke motorkjøretøyer innenfor borettslagets område på en slik måte at det virker sjenerende eller volder ulemper for eksempel ved sperring av adkomstveier, støy og motorlarm eller eksos. Motorkjøretøyer som er feilparkert eller parkert slik at de volder ulempe, kan fjernes ved beslutning fra styret eller den som styret bemyndiger.

Andelseierne plikter nøye å følge de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av motorkjøretøyer innenfor borettslagets område. Brudd på disse regler av andelseierne eller deres husstandsmedlemmer får samme virkning som brudd på husordensreglene for øvrig.»

1. Generelle parkeringsbestemmelser

a) Tildelte garasjer/parkeringsplasser skal benyttes og skal kun benyttes til biler som blir disponeret av beboerne i hustanden til andelseier som har fått tildelt plassen Det er ikke tillatt med fremleie.

b) Parkering inne i boområdet skal ikke forekomme. Parkering defineres ved at bilen står i ro, er uten fører og forlatt i mer enn 30 minutter. 

c) Gjesteparkeringen er ikke tillatt å bruke for dem som bor i borettslaget. Beboere plikter å henvise gjestene til å parkere på gjesteparkeringen. Maks parkeringstid på gjesteparkeringen er tre døgn. Ved behov for parkering utover tre døgn, må det innhentes forhåndstillatelse fra styret eller parkeringsansvarlig oppnevnt av styret.

d) Uregistrerte kjøretøyer kan kun etter avtale med styret plasseres på tildelt plass i et begrenset tidsrom.

e) Styret fastsetter leie og tildeler parkeringsplass/garasje til den enkelte husstand etter nærmere regler (se punkt. 2)

f) Feilparkerte biler kan taues bort for eiers regning og/eller ilegges parkeringsgebyr fastsatt av styret eller en ekstern tredjepart i oppdrag fra styret.

g) Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av styret, eller av en ekstern tredjepart i oppdrag fra styret.

i) Lading av El-bil/hybrid skal kun lades på godkjente og tildelte plasser. 

2. Bestemmelser for tildeling, og satser for leie av parkeringsplass

a) Alle andelseiere som har oppmerket(e), reservert(e) parkeringsplass(er), betaler månedlig leie for denne/disse. Parkeringsleien er en del av finansiering og vedlikeholdet av parkeringsanlegget. Leien betales sammen med innbetaling av fellesutgiftene.

b) Alle andelseiere har rett på en fast parkeringsplass pr boenhet. Det gjøres forbehold om at dimensjon til bilen må passe innenfor oppmerkingen av parkeringsplassen med tilstrekkelig margin.

c) Det kan søkes til styret om parkeringsplassplass nummer to ved ledig kapasitet. Ved ledig kapasitet, kan det også søkes om en tredje parkeringsplass. Det tildeles kun en garasjeplass per boenhet. Styret har  rett til å overføre plass nummer tre til andelseiere som søker om plass nummer to, dersom ingen andre parkeringsplasser er ledige.

d) Når andelseier sier opp en parkeringsplass, vil oppsigelsen tre i kraft fra den første i den påfølgende måneden.

e) Når styret sier opp en parkeringsplass, har andelseieren rett til å beholde plassen i minimum 60 dager etter at melding om oppsigelse er sendt.

f) Når en parkeringsplass, parkeringsplass med strøm, parkeringsplass med ladestasjon eller en garasjeplass blir ledig, skal dette annonseres for andelseierne. Søkeren med lengst boansiennitet i borettslaget, med unntak av oppsigelser nevnt i pkt. 2 g), vil få tilbud om plassen. Fordelen med ansiennitet gjelder kun for bil nr. 1.

g) Parkeringsplass med ladestasjon for el-biler skal være forbeholdt beboere med el-bil. Med el-bil menes også ladbar hybrid. Andelseiere som eier eller disponerer en el-bil kan søke styret om å få leie P-plass med ladestasjon. Dersom en andelseier får sin P-plass med ladestasjon oppsagt av styret for å tildeles en el-bil, vil vedkomne ha rett på å overta den gamle P-plassen til el-bileieren, selv om plassen er en garasjeplass eller en P-plass med strøm. Dersom leietakeren som mister P-plassen sin får tilbud om, og ønsker å overta en garasjeplass eller P-plass med strøm, må han betale ordinære leiepriser f.o.m. overtakelsesdato. Dersom leietakeren ikke ønsker å overta P-plassen som blir tilbudt, er styret pliktig til å tilby en annen P-plass så nærme som mulig den oppsagte plassen.

h) Alle andelseiere som ikke allerede leier en garasjeplass eller parkeringsplass med strøm, kan søke styret om å få tildelt dette når en slik plass blir ledig. Tildelingen skjer etter boansiennitet.

i) Satsene for parkeringsplasser er per 6. november 2013 som følger:

 • 1 P-plass:                                   100,- kr pr mnd
 • 1 Garasjeplass:                           300,- kr pr mnd
 • 1 Garasjeplass + 1 P-plass:          500,- kr pr mnd
 • 2 P-plasser:                                300,- kr pr mnd
 • 3 P-plasser:                                700,- kr pr mnd
 • 1 Garasjeplass + 2 P-plasser:       900,- kr pr mnd
 • Ladepunkt (kr 100)
  + forskudd strøm (kr 150)
  + 1 P-plass (kr 100)                    350,- kr pr mnd

Utendørs parkeringsplasser med strøm koster 30,- kr ekstra per måned. Parkeringsplass med ladestasjon for el-bil koster 100,- kr ekstra pr måned + faktisk forbruk av strøm. Strømmen avregnes årlig og faktureres leietaker. I forbindelse med avregningen fastsetter styret pris pr kW/t for den avsluttede avregningsperioden. Beboere som har fått montert ladestasjoner på sin eksisterende P-plass, skal ikke betale ekstra leie før de evt. velger å kjøpe el-bil og benytte seg av ladestasjonen.

j) Ved ledig kapasitet, er det anledning til å søke styret om korttidsleie av parkeringsplass på ukebasis. Korttidsleie av parkeringsplass er 100,- kr per uke.

3. Særskilte bestemmelser

a) Andelseiere som har bil med godkjent handicapskilt kan søke om særskilt tillatelse til parkering innenfor en begrenset periode.

b) Andelseiere som trenger tilkomst til boligen med bil/varebil grunnet f.eks. flytting, oppussing eller midlertidige helseproblemer, kan søke om særskilt tillatelse til parkering på internveien i en begrenset periode.


ENDRINGSHISTORIKK:

26 04.2019: Endring av punkt 1b

Opprinnelig ordlyd: "b) Parkering inne i boområdet skal ikke forekomme. Parkering defineres ved at bilen står i ro, er uten fører og forlatt i mer enn 15 minutter"

 27 05.2020: Nytt punkt 1i

"Lading av El-bil/hybrid skal kun lades på godkjente og tildelte plasser."

27 05.2020: Endring av punkt 1b

Endret fra "…forlatt i mer enn 15 minutter." til "…forlatt i mer enn 15 minutter."

15 10.2020: Endring av punkt 2i

Lagt til "Ladepunkt (kr 100) + forskudd strøm (kr 150) + 1 P-plass (kr 100) 350,- kr pr mnd"

Vedtekter

Vedtekter for Storåsen borettslag org nr 953 007 762, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. mai 1972, endret på generalforsamling 18. april 1988, 6. april 1992, 25. april 2005 med iverksettelse fra 15. august 2005, 18. mars 2013 og sist endret 19. april 2023.

Free Joomla templates by Ltheme